Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Biotopskyddad skog hotar elnät

Träd för träd kan komma att prövas i svenska miljödomstolar efter ett avgörande som nekar Svenska kraftnät att skydda en stamnätsledning. Skogsstyrelsen beviljade dispens för endast två kantträd – övriga 45 måste stå kvar.

Ämnesområden: Hållbarhet Säkerhet Elnät

Dela artikel

Svenska kraftnät har pekat ut ett 60-tal platser där biotopskyddad skog kan medföra problem. Foto: Thomas Wiklund.

– Vi får försöka hitta alternativa lösningar för att garantera ett transmissionsnät som är drifts-  och personsäkert, men för just det här avsnittet i Ångermanland har vi för tillfället svårt att se hur det kan ske utifrån domen, säger Per Eckemark, divisionschef för Nät inom Svenska kraftnät.

Fyra hektar biotopskyddas
Det aktuella skogsområdet finns i Sollefteåområdet med en kraftledning som varit i drift sedan 1950-talet. Sedan 2009 klassas fyra hektar av området som biotopskyddad skog med en del i direkt anslutning till den 400 kV-
ledning som är av central betydelse för överföring till Mellansverige.

–Toppavverkning från -helikopter av de aktuella träden med expertstöd från arborist var en lösning som vi föreslog, men det har inte vi kunnat få dispens för. Nu finns risken att träden faller mot ledning vid storm och att överslag kan påverka elleveranser och även orsaka skogsbrand.

Nekas att avverka
Mark- och miljööverdomstolen sätter genom mål M 8785-18 ribban högt för att bevilja avverkningsdispens. Svenska kraftnät nekas att avverka eftersom alternativa åtgärder för att säkra kraftledningen inte kan uteslutas, enligt domstolens resonemang.

Bollen kan sägas gå tillbaka till en ny omgång dispens-ansökningar.

–I just det här ärendet har vi bedömt att avverkning kan skada den biologiska mångfalden, men det går inte att säga generellt vad som kan vara genomförbart. Det blir en bedömning från fall till fall, säger Anders Engström, handläggare på Skogsstyrelsen, som varit Svenska kraftnäts motpart i domstol.

Kan ni peka på någon lösning?

– Tätare tillsyn skulle kunna vara en modell. Svenska kraftnät har tillämpat åttaåriga intervall för kantavverkning och en förändring i den delen skulle kunna öppna för åt-gärder om träden utgör en faktisk risk att falla på ledningen.

Ett 60-tal platser pekas ut
Svenska kraftnät ser biotop-skyddad skog som ett växande problem och pekar på ett 60-tal platser som problem för transmissionsnätet med fler att vänta i framtiden. Fortfarande hoppas myndigheten på dispensvägen. Två ärenden – där Skogsstyrelsen nekat avverkningsdispens – har gått vidare till prövning av mark- och miljödomstolen i Växjö.

Men Svenska kraftnät efterlyser även politiskt stöd när den statliga nätkoncessionsutredningen ska behandlas av regering och riksdag. Huvudkravet är att införa undantag i lagen så att inte biotopskyddet hindrar underhåll av ledningsgator.

Jörgen Berglund, riksdagsledamot för Moderaterna, har lyft frågan i riksdagen.

–Det handlar ändå om en ryggrad för nordisk elförsörjning. Vi kan inte ha en miljölagstiftning som motverkar säkra elleveranser och att förebygga skogsbränder. Rättsläget är bekymmersamt efter domen, säger han.

Fredrik Mårtensson