Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Utredning föreslår ökat stöd till bio-CCS

Klimat Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) är en viktig åtgärd för att Sverige ska kunna uppnå negativa klimatutsläpp. Det slås fast i den klimatpolitiska vägvalsutredningen, som föreslår att finansieringen av tekniken ska ske genom auktioner.

Fabian Levihn, FoU-chef på Stockholm Exergi, välkomnar utredningens förslag. Här står han framför företagets pilotanläggning för bio-CCS. Foto: Stockholm Exergi.

Utredaren Åsa-Britt Karlsson överlämnade sitt betänkande ”Vägen till en klimatpositiv framtid” till miljö- och klimatminister Isabella Lövin den 29 januari. Utredningen är nära 900 sidor tjock och innehåller en strategi för hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045. Totalt presenteras 52 åtgärdsförslag som kan genomföras i närtid och där ses bio-CCS som en av de viktigaste åtgärderna.

– Vi föreslår att Energimyndigheten får i uppdrag att anordna omvända auktioner. Det innebär att intresserade anläggningsägare får lämna ett pris på vad det kostar för dem att genomföra en fullskalig bio-CCS anläggning. De anläggningar som anger lägst pris vinner auktionen, förklarar utredare Åsa-Britt Karlsson.

Utredaren Åsa-Britt Karlsson presenterade 52 åtgärdsförslag i utredningen.

– I ett första skede bör myndigheten upphandla maxi-malt 2 miljoner ton lagrad biogen koldioxid per år, vilket innebär omkring 3–5 anläggningar fram till 2030. Om erfarenheterna är goda kan man därefter stödja och bygga större anläggningar.

Utmaningar med lagringen
En annan viktig fråga gällande CCS handlar om lagringen. Vid bio-CCS skiljer man koldioxiden från biobränsleförbränning, därefter renas och komprimeras koldioxiden till flytande form och slutligen transporteras den till en lagringsplats. Det vanligaste sättet att lagra är i akviferer under havsbotten, något som det finns gott om i kusterna utanför Norge, Nederländerna och Storbritannien.

Nuvarande regelverk gör det dock svårt att exportera koldioxid och det medför höga kostnader att bryta en infrastrukturkedja från en anläggning till exempelvis fartyg. Dessa hinder vill man i utredningen se över och underlätta för att kunna lagra svensk koldioxid utomlands.

Klimatförslag
Utredningen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” innehåller förslag på hur Sverige ska nå klimat­målet om noll netto­utsläpp av växthusgaser senast 2045 genom så kallade kompletterande åtgärder. Utredningen föreslår i första hand satsningar på bio-CCS samt skog och mark som kolsänka, men även investeringar i andra länder för att minska utsläppen.  

Positiva branschreaktioner
Stockholm Exergi, som äger och driver landets första bio-CCS-anläggning, är positiva till utredningens förslag.

– Det är en bra och seriös utredning, där utredaren har lyssnat på forskare och näringsliv, men också tagit hänsyn till vad som är politiskt genomförbart, säger Fabian Levihn, FoU-chef på Stockholm Exergi.

– I utredningen poängteras att förslagen som presenteras är miniminivån och att det är önskvärt att göra mer. Det tycker jag är viktigt att vara tydlig med.

Han tycker att förslaget om omvänd auktion är bra och tror också att Stockholm Exergi skulle ha goda förutsättningar att vinna en sådan auktion eftersom de kommer kunna återvinna energi till fjärrvärme från avskiljningsprocessen.

Ann-Sofie Borglund