Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Tema Vattenkraft

Stor potential för effekthöjningar i vattenkraft

Vattenkraft Vattenkraftens effekt kan öka betydligt om anläggningarna byggs om. Samtidigt finns flera utmaningar, främst ekonomiska, enligt Pär Forsberg på Skellefteå Kraft.

Dela artikel

– Risken är att vi inte vågar satsa på en effektökning i tid, säger Pär Forsberg, Skellefteå Kraft. Foto: Skellefteå Kraft.

Potentialen för att höja vattenkraftens effekt är stor. En studie från Skellefteå Kraft och Sweco visar att det går att höja effekten med 3  400 MW i de tio största svenska älvarna, vilket är en ökning med 24 procent. 

Då handlar det om att bygga om turbiner, vattenvägar och relaterade system för att klara större vattenflöden. 

Pär Forsberg, chefsstrateg på Skellefteå Kraft och delaktig i studien, pekar dock ut flera utmaningar:

– En är hur vi ska kunna bidra med effekt i alla kraftverk samtidigt då det är olika ägare som är förhindrade att prata med varandra i den typen av frågor. Det blir en utmaning att hitta ett system som gör att hela älven kan svara på samhällets behov av effekt samtidigt.

Han tillägger dock att vi en gång i tiden löst ett liknande problem i form av energioptimering för regleringsföretagen och har regelverk för det. Därför borde man kunna titta på en liknande lösning för effekt.

– En annan utmaning rör ­omprövningen till moderna miljövillkor. Om inte rätt avvägningar görs finns risk att miljöåtgärder sätts in på fel sätt och det kan kraftigt påverka förmågan för vattenkraften att leverera den reglerkraft som samhället behöver.

Skellefteå Krafts VattenkraftAntal verk: 28 kraftstationer med totalt 41 aggregat.Installerad effekt: 688 MW.Årsproduktion: cirka 2,7 TWh.

Elnäten kommer också behöva byggas ut för att kunna hantera ­effektökningen. Men det största hindret enligt Pär Forsberg är ekonomiskt, då det krävs omfattande investeringar för att bygga om vattenkraftverken.

– I dag finns inte tillräckliga ­ekonomiska incitament, förutom i specialfall som Rengårds kraftstation eftersom den är en så stor flaskhals för övriga verk i Skellefteälven. Risken är att man inte vågar satsa på en effektökning i tid utan väntar på ett framtida marknadsläge med bättre intjäningsmöjligheter, säger Pär Forsberg.

Han tror därför att det kommer behövas investeringsstöd eller liknande incitament för att effektutbyggnaden ska kunna realiseras.

Pär Forsberg säger att det hade varit en annan sak om vattenkraftsaktörerna verkat i en normal marknad. Så är emellertid inte fallet, menar han, då den är starkt påverkad av rikspolitiken även om själva spotpriserna sätts på marknaden.

–Nu kommer signaler från politiskt håll som tyder på att stora elprishöjningar inte kommer accepteras och exempelvis skulle kunna bemötas med skatteåtgärder. Det skapar osäkerhet om huruvida vi kommer få ersättning för den här typen av investeringar eller inte.

Samtidigt tickar klockan, då ledtiderna för projekten är långa.

– Vi kan inte bygga om alla anläggningar samtidigt, så om vi ska hinna med den här effektökningen exempelvis i Skellefte­älven måste vi i princip börja nu, säger Pär Forsberg.