Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Smarta värmesystem ska spridas i Europa

EU-projekt Hälften av Europas energianvändning består av värme och kyla, som till stor del produceras av fossila bränslen. Nu har Celsius Initiative i Göteborg fått EU-finansiering för att påskynda omställningen till koldioxidsnåla värme- och kylsystem.

Spillvärme från Londons tunnelbana användes för att värma bostäder, i en pilotanläggning i EU-projektet Celsius, 2013–2017. Nu ska kunskapen om energismarta lösningar spridas till fler städer i Europa i det nya projektet Celsius Initiative. Foto: Shutterstock.

Celsius Initiative är fortsättningen på EU-projektet Celsius, som leddes av Göteborgs Stad och Göteborg Energi mellan 2013 och 2017. I projektet byggde man demonstrationsanläggningar inom fjärrvärme och fjärrkyla i fem europeiska städer. Bland annat byggdes en pilotanläggning för att värma bostäder med värme från tunnelbanan i London. Projektet följdes också av mer än 70 städer.

– Celsius blev väldigt framgångsrikt och en förklaring till det stora intresset var att vi kombinerade demonstrationsprojekt med att skapa en digital verktygslåda med viktiga rekommendationer kring satsningar på fjärrvärme och fjärrkyla, som bland annat policies, säger Katrina Folland på Johanneberg Science Park som leder projektet.

Indelning av städer
30 av de städer som ingick som följestäder i Celsius kommer att ingå i Celsius Initiative. Representanter för respektive stad kommer att djupintervjuas för att se vad krävs för att kunna gå vidare och satsa på nya värme- och kyllösningar, där man i första hand tar vara på spillvärme. Därefter ska man dela in städerna i fem olika grupper utifrån vad de behöver till sin satsning. Vilka dessa områden blir är inte klara, utan beror på behovet, men det skulle exempelvis kunna vara digitalisering eller renovering.


Vår roll är att vara ett kunskapsnav och matcha ihop städer med industri och experter.Katrina Folland, ­Johanneberg ­Science Park.

– Vår roll är att vara ett kunskapsnav och kunna matcha ihop städer med industri och experter. I Celsius handlade det om fjärrvärme och fjärrkyla, men i Celsius Initiative är vi teknikneutrala. Det kommer ändå att bli mycket satsningar kring fjärrvärme och fjärrkyla eftersom det finns mycket outnyttjad spillvärme i Europa, men det kan också vara kombinerade lösningar med värmepumpar, säger Katrina Folland.

Det finns ingen direkt målsättning i projektet att det ska gynna företag inom värme och kyla, men Katrina Folland menar ändå att näringslivet har en nyckelroll för att kunna gå från demonstrationsprojekt till projekt i stor skala.

– Branschen har incitament att lyckade projektreplikeras och görs på flera platser. Den drivkraften finns inte hos städerna.

Tätare kontakt med investerare
Erfarenheterna från Celsius visar att en av de stora utmaningarna för att få till stånd värme- och kylprojekt är att hitta aktörer som vill investera. Att kopiera lösningen i Sverige där kommuner varit den drivande aktören i fjärrvärme- och fjärrkyleutbyggnaden fungerar inte i de flesta europeiska städer. Själva staden behöver vara med som strategisk aktör, däremot ser oftast ägarbilden annorlunda ut.

– Vi behöver arbeta tätare med investerare och också se till att vi pratar samma språk när det handlar om gröna investeringar. Det finns gröna obligationer på marknaden, men det behöver finnas fler sätt att göra miljöinvesteringar – helst på ett standardiserat sätt så att det finns kriterier vad som verkligen är grönt och som också passar investerare.

Sprida kunskap
Andra utmaningar är att hitta bra affärsmodeller och få med sig energikunderna. I många länder har privata kunder en egen gaspanna i bostaden. För att de ska få en utomstående aktör att leverera värme måste kunden känna ett förtroende för den aktören, något som inte är helt självklart.

– Visst finns det utmaningar, men det finns också lösningar. Vi behöver inte uppfinna hjulet en gång till, utan det handlar mycket om att sprida kunskap som redan finns. Det slutgiltiga målet i vårt projekt är en energiomställning som leder till stora koldioxid-besparingar och prisvärd energi för kunden. Värme och kyla har en viktig roll att spela i hela energisystemet, avslutar Katrina Folland.

Celsius InitiativeCelsius Initiative är ett samarbetsnav för smarta och hållbara energisystem. Celsius Initiative samlar och delar teknisk, ekonomisk, social och politisk kunskap för att stötta städer i deras energisystem­omställning.
Projektet finansieras av EU-kommissionen med 6 miljoner kronor under tre år. Även Energimyndigheten och Climate KIC är finansieringspartners. Partners är Johanneberg Science Park, Rise, IMCG, Göteborgs Stads miljöförvaltning och Euroheat & Power.Läs mer på celsiuscity.eu

Ann-Sofie Borglund