Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Nyheter Bioolja

Skattehot mot värmeföretag

Skatter Chockhöjningen av skatterna är inte det enda som drabbar fjärr- och kraftvärmeproducenterna. Nu kan skattebefrielsen för vissa biooljor riskera att leda till återbetalningsskyldighet om regeringen inte agerar.

Värmeföretagen som använder bioolja riskerar att bli återbetalningsskyldiga. Foto: Kraftringen

Biooljor används ofta som spetslast i värmeverk och är skatte­befriade för att kompensera för det högre inköpspriset jämfört med fossila oljor. Skatte­befrielsen har varit ett effektivt styrmedel för att främja användandet av håll­bara biooljor. Ibland ligger dock kostnaderna för biooljor och fossila oljor (inklusive skatter och avgifter) så nära varandra att skattebefrielsen leder till att biooljorna blir billigare än fossila oljor, vilket strider mot EU-lagstiftningen om otillåtna statsstöd.

För att inte bryta mot EU-­rätten måste Sverige i dessa lägen justera skatten. Annars riskerar användarna av biooljor att tvingas återbetala mellanskillnaden, och det kan röra sig om stora belopp. Detta inträffade 2014. Då löste regeringen det genom att sänka koldioxid­skatten för värmeproduktionsanläggningar inom EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, från 94 till 80 procent.

Det som hänt nu är att kraftvärmebeskattningen chockhöjts och förra året även koldioxidskatten på värmeproduktion inom EU ETS. Sedan den 1 augusti är koldioxidskatten för kraftvärme och värmeproduktion inom EU ETS 91 procent av full koldioxidskatt och produktionen omfattas också av full energiskatt.

– Det innebär att energi­skatten för kraftvärme trefaldigades samtidigt som dubbelbeskattningen för kraftvärmeverk i EU ETS mer än åttfaldigades, konstaterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen.

En olycklig konsekvens av den höjda beskattningen är att den fossila oljan blivit väsentligt dyrare jämfört med bioolja, vilket förstärkts av skenande priser på utsläppsrätter och sjunkande priser på bioolja.

HVO ingår inte
Skattebefrielsen på bioolja avser främst vegetabiliska och animaliska oljor och fetter med KN-nr 1507–1518. HVO omfattas inte av detta.

För att följa EU-rätten och inte riskera att värmeföretagen ska behöva återbetala överkompensationen krävs en sänkning av koldioxidskatten för värmeproduktion i EU ETS från 91 till 46 procent av full koldioxidskatt, enligt Energi­myndighetens beräkningar. Blir utsläppspriset ännu högre så behöver skatten sänkas ytterligare.

– Alternativet med en ny biooljeskatt skulle kraftigt försena, försvåra och fördyra den kvarvarande utfasningen av fossila bränslen, säger Erik Thornström.

I och med tillämpningen av skattenedsättning för biooljor har Sverige åtagit sig att lämna övervakningsrapporter till EU-kommissionen för att visa att ingen överkompensation sker. Om överkompensation sker ska Sverige skyndsamt justera skattenedsättningen. Regeringen har sedan i maj haft ett förslag på lösning liggande på sitt bord, men inte agerat.

– Det är flagrant att Sveriges regering nu uppenbart väljer att strunta i EU:s statsstödsregler. I värsta fall leder det inte bara till att företagen tvingas återbetala kompensationen, utan också att Sveriges nuvarande skatteundantag för biooljor, som löper ut 2020, inte blir förnyat, säger Erik Thornström.

Carl-Johan Liljegren