Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Så ökade Ellevio säkerheten genom nya rutiner

Arbetsmiljö Efter ett antal allvarliga olyckor startade Ellevio programmet Säker arbetsplats. Beteendebaserad säkerhet är en central del av arbetet, där målet är att förändra attityder och arbetssätt på djupet. Och resultaten är betydande.

Ämnesområden: Arbetsmiljö Säkerhet

Dela artikel

Ellevio har brutit ned alla arbetsmoment i Elsäkerhetsanvisningarna för att skapa tydlighet i arbetet. Foto: Ellevio.

En dödsolycka 2014. En till 2015. Följt av ytterligare en olycka 2016, där två personer omkom. Sedan fick Ellevios styrelse och bolagsledning nog. Programmet ”Säker arbetsplats” drogs igång, med målet att kraftigt minska antalet olyckor. En tvärfunktionell grupp inrättades, med kompetenser från olika delar av bolaget. Dessutom anställdes Jasmina Insanic som EHS-koordinator (Miljö, hälsa, säkerhet) och Reijo Eriksson som elsäkerhetsspecialist. 

– Vår grupp arbetar med att stärka arbetssäkerheten från flera håll. Vi förändrar och ser över arbetssätt och processer, bygger säkerhetskulturer och ägnar oss åt utbildning och utvärdering, säger Jasmina Insanic. 

Beteendebaserad säkerhet är en av programmets grundbultar. Detta innebär att få medarbetare att träna på och använda sig av säkra beteenden i arbetet. Målet är att förändra attityder och arbetssätt på djupet, och därigenom bygga en säkerhetskultur i organisationen. Något som inte alltid går att uppnå med enbart skrivna säkerhetspolicys och instruktioner. 

Ett exempel på hur gruppen arbetar ges av ”Säker frånkoppling”, ett av deras första stora projekt.

– Det började med att vi såg att det var flest allvarliga olyckor inom strömgenomgång, alltså att montörer kommer emot strömförande delar och får ström genom kroppen, säger Reijo Eriksson. 

Gruppen började därför med att se över arbetsprocesserna inom frånkoppling, tillsammans med ett par konsulter inom beteendebaserad säkerhet. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) utgjorde grunden, men det var mycket som behövde läggas till. ESA förklarar nämligen ofta inte hur arbetet ska utföras i detalj.  

Vi har brutit ned varje moment och tydliggjort hur man ska arbeta.Jasmina Insanic, EHS-koordinator på Ellevio.

– Mycket stod implicit i ESA, men nu har vi brutit ned varje moment och tydliggjort hur man ska arbeta. 

Sedan har vi samtalat med våra entreprenörer och först låtit dem förklara hur de gör saker nu, och sedan tillsammans gått igenom hur de egentligen ska arbeta för att öka säkerheten, säger Reijo Eriksson. 

En tät samverkan med entreprenörer var nämligen ett genomgående tema i projektet. Ellevio har inte så mycket egen personal som arbetar med riskfyllda uppgifter, utan mycket sköts av entreprenörer. 

– Numera arbetar vi därför mycket närmare entreprenörerna för att tillsammans kunna skapa en säker arbetsplats. Tidigare var vi mer som en byggherre som lade beställningar, säger Jasmina Insanic. 

Under projektet upptäckte man att endast drygt hälften av arbetsmomenten utfördes på ett tillräckligt säkert sätt. Ett exempel är att den personliga skyddsutrustningen användes för lite. 99 procent av strömgenomgångar sker genom händerna, så en viktig förändring var att få montörerna att börja använda skyddshandskar när de arbetar med spänning. 

Att förändra rutiner och beteenden kräver förändrade attityder och värderingar. Personalen måste acceptera förändringarna för att de ska fungera. Hur uppnås då detta? 

– Öva på säkra beteenden och ge positiv feedback när de följs. Till exempel genom att chefen ringer upp medarbetarna under arbetsdagen och frågar om detaljer kring hur uppgifterna sköttes, och ger beröm när de gjordes på ett säkert sätt, säger Jasmina Insanic. 

Öva på säkra beteenden och ge positiv feedback när de följs.

Det tredje rådet är att mäta effekterna av de förändrade beteendena, och rapportera dessa till personalen för att demonstrera att de gör skillnad och därför är viktiga att följa. Projektet Säker frånkoppling utgör ett slående exempel.

– Nu har det gått omkring 500 dagar utan att det rapporterats någon olycka relaterad till strömgenomgång hos en av entreprenörerna. Tidigare skedde det fyra, fem gånger per år, säger Reijo Eriksson.

Samtidigt är både Jasmina och Reijo tydliga med att det ofta är svårt att förändra beteenden och attityder. Det kan sitta djupt rotat att göra saker på ett visst sätt, och likaså avvägningen mellan att arbeta säkert kontra snabbare genom att hoppa över vissa arbetsmoment. Var därför beredd på att det krävs mycket repetition. Det är också avgörande att bolagsledningen ger projekten ordentligt med stöd och resurser. 

– Styrelsen och ledningen i Ellevio har verkligen tryckt på för det här, och vi har också gjort en rad interna förändringar i organisationen. Inköpsavdelningen och hållbarhetsavdelningen jobbar exempelvis tätare ihop idag, för att granska nya leverantörer utefter arbetsmiljökriterier, säger Jasmina Insanic.

Fyra säkerhets­åtgärder

1.
Genomför alltid en riskbedöm­ning på arbetsplatsen innan ett arbete påbörjas.
2. Ha som rutin att alltid använda spänningsprovaren, och säkerställ även att den fungerar innan den ska användas. 
3. Använd alltid den personliga
skyddsutrustningen som krävs vid arbete med riskfyllda moment. 
4. Skicka inte ut personal i fält när det är mörkt eller blåser – vi arbetar säkert eller inte alls.

Linus Olin