Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Lokal energimarknad

Digitala agenter styr energiflödet

ENERGIMARKNAD På Chalmers campusområde i Göteborg har man under två år genomfört världens första marknadsplats för fossilfri el, värme och kyla. Det komplexa systemet har fungerat väl tekniskt. Utmaningarna handlar om juridik, affärsmodeller och social acceptans.

Grafik: Chalmers

På Campus Johanneberg i Chalmersområdet samsas, på ett förhållandevis litet område, flera olika energisystem och lagringsmöjligheter för både värme och el. Byggnaderna som ingår i marknadsplatsen FED (Fossil-free energy districts) kan både vara konsumenter och producenter av energi, till exempel finns värmeverk på området och flera tak har solceller installerade. Byggnaderna kan också, genom den termiska trögheten, fungera som energilager och det finns även flera batterier på området.

Fossile-free energy districtsFossil-free energy district (FED) ligger i Chalmers campusom­råde. Här finns produktion av värme, kyla och el, liksom energilagring. I det lokala energisystemet ingår ett 50-tal marknadsaktörer som producerar, konsumerar eller lagrar el, värme och kyla. Samtliga aktörer är kopplade till en digital marknadsplats genom ­programmerade agenter som fattar beslut och handlar energi. Aktörerna budar in sitt energi­behov respektive sin försäljning av energi varje timme.

Samtliga marknadsaktörer är kopplade till den digitala marknadsplatsen genom programmerade agenter som fattar beslut och handlar energi med varandra och det omkringliggande systemet. Aktörerna budar in sitt energibehov respektive sin försäljning av energi. Det sker varje timme. Det finns också flexibilitet i systemet, vilket gör att man kan lägga bud på flexibilitet om man har möjlighet att lagra energin. Marknadsplatsen blir därmed ett mycket flexibelt system som effektivt kan förutspå och kapa energiintensiva toppar, och på så sätt minska importen av fossilbaserad energi.

Lokala energisystem ses ofta som en del av ­lösningen när samhället måste ställa om sina energi­system, dels för att möta en ökad efterfrågan men också för att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor. FED är finansierat med EU-medel på totalt 58 miljoner kronor och det har också varit stort internationellt intresse för projektet.

– Det finns ett stort intresse kring de här frågorna och det sker mycket utveckling till exempel när det gäller flexibilitet på lokal nivå för att hantera kapacitetsproblem, säger Magnus Brolin, forskare på RISE.

– Nu finns ju dessutom en del lagförslag, som från början kommer ifrån EU, om hur så kallade medborgarenergigemenskaper ska implementeras i svensk lagstiftning. Så jag tror att vi kommer att få se mer av den här typen av lokala energimarknader, men vilken form de tar och vilken roll de kommer spela i fram­tiden – det får vi se, säger Magnus Brolin. - Jag tror att vi kommer få se mer av den här typen av lokala energimarknader, säger Magnus Brolin, forskare på RISE.

FED startade för två år sedan och avslutades den 1 november 2019. Bakom projektet står nio lokala partners, bland annat Göteborg Energi, Akademiska Hus, RISE och Ericsson. När aktörerna nu har utvärderat marknadsplatsen så kan de se att det tekniskt har fungerat väl, trots att det handlar om ett mycket komplext system. Det är istället andra frågor som utgör hinder för en vidare spridning av system av detta slag.

– När elnäten blir allt mer trängda kan de lokala energisystemen hjälpa till, vilket verkligen talar för en lösning av detta slag. Men då måste de aktörer som ingår i systemet kompenseras, för annars kommer ­inget att hända och idag är de ekonomiska incitamenten tyvärr små, säger Lars Olsson, konsult från Seniorit, som varit involverad i FED.

Ett av solcellstaken i Chalmers campus­område som ingår i FED.

De aktörer som ingår i systemet måste kompenseras, för annars kommer inget att hända.

– Ett annat hinder är risken för brist på social ­acceptans för marknadslösningar som FED. Jag ingick i den arbetsgrupp som studerade social acceptans och jag ska erkänna att jag till en början tyckte att det var en rätt marginell fråga. Men ju mer vi fördjupade oss
i ämnet, desto tydligare blev det att just social acceptans är centralt för att kunna implementera satsningar på ny teknik, säger Lars Olsson vidare.

Det fanns långtgående planer att göra liknande marknadsplatser som FED i bland annat ­Nederländerna, men där stöp satsningen på grund av just bristen på social acceptans. Fastighetsägare och energikunder ville inte att någon annan aktör skulle köpa, sälja och lagra energin.

Ytterligare ett hinder för att etablera lokala energimarknader är frågan vem som ska vara systemansvarig.

– Det är en av de svåraste frågorna i projektet. Göte­borg Energi har varit systemaktör i FED, men det är inte självklart att det är energibolaget som ska vara det i marknadsplatser av detta slag, menar Ulf Hagman, utvecklingschef på Göteborg Energi.

Det saknas därmed inte utmaningar om man vill etablera lokala marknadsplatser för energi. För att kunna genomföra flera lokala integrerade energisystem har man inom FED-projektet tagit fram fem rekommendationer för lagstiftning och policy som stöder övergången till att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i lokala energi­system och marknader.

– Syftet är att påverka lagstiftare och policymakare att göra nödvändiga justeringar för att möjliggöra genomförandet av lokala marknadsplatser för energi, säger Claes Sommansson, projektkoordinator för FED.

Även om FED-projektet är avslutat så kommer marknadsplatsen på Chalmers campusområde att fortsätta användas som testbädd.

– Tio bolag har redan testat sina produkter i FED­-systemet och 15 nya projekt är baserade på denna testbädd, så det finns stora möjligheter att vidareutveckla platsen för olika aktörer som vill testa produkter och tjänster på en lokal marknadsplats för energi, avslutar Claes Sommansson.

 1. rekommendationer från FED för att skapa flera lokala energimarknader:
  1 Sträva efter social acceptans för lokala energimarknader.
  2 Investera i satsningar på fossilfria, lokala energimarknader, till exempel genom Europeiska investeringsbanken.
  3 Definiera stadens/kommunens roll i beslutsfattandet rörande lokala energiplaner.
  4 Starta handel med flexibilitet.
  5 Genomför demonstrationer och testarenor för att pröva koncept och tjänster.

  Bakom FED står Göteborgs stad, Johanneberg Sciene Park, Göte­borg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers.

 

Ann-Sofie Borglund